Triển khai toàn diện nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đạibiểudựhộinghị.(Ảnh:PhươngHoa/TTXVN)Sáng9/12,BộChínhtrịđãtổchứcHộinghịcánbộtoànquốcquántriệt,triển

NgườiđãtiêmđủliềucơbảnbằngvaccinemRNAcóthểtiêmliềunhắclạibằngvaccinedoAstraZenecasảnxuất,thờigiantiêmtốithiểulà3thángsautiêmmũicuốicùngcủaliềucơbản.Trien khai toan dien nhiem vu, giai phap ve xay dung, chinh don Dang hinh anh 1Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày nội dung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Tham luận tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; phối hợp với các cơ quan sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Căn cứ vào kết quả sơ kết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư, Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội có căn cứ thực hiện nhiệm vụ theo đúng Văn kiện Đại hội XIIIcủa Đảng: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;... thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước..."

Trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trịquy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và đánh giá sơ kết, trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Trên cơ sở đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trước hết là thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

[Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức]

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá, tổng kết gần 20 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư"; căn cứ kết quả tổng kết, trình Ban Bí thư ban hành kết luận chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên phải sinh hoạt, gắn với nhân dân ở khu dân cư, để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, trước hết ở nơi cư trú về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố” để trình Ban Bí thư vào cuối tháng 12/2021 nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt, thực chất hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng."

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết sau Hội nghị, Quân ủy Trung ươngsẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tập trung vào quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận và Quy định của Trung ương đã xác định xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân.

Trien khai toan dien nhiem vu, giai phap ve xay dung, chinh don Dang hinh anh 2Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết Quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; chủ động triển khai xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” để triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đây là sự chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương, sát với đặc điểm tình hình hiện nay, Trung tướng nhấn mạnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Đảng bộ Quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ; kiểm soát quyền lực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, chú trọng giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm; không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện... vào đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, cấp ủy các cấp...

Xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân

 Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trên cơ sở Kế hoạch số 03, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở ”; xây dựng đội ngũ cán bộ ở bốn cấp Công an theo tiêu chí, tiêu chuẩn ban hành; coi trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện hiệu quả công tác dân vận khéo, xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân; làm tốt công tác thanh kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo với phương châm giám sát phải thường xuyên và mở rộng, phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha, kiên quyết không để vi phạm nhỏ hình thành vi phạm lớn, kiểm tra nhất thiết phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng, xử lý nghiêm minh vi phạm nếu có, đồng thời làm tốt công tác truyền thông và thi đua khen thưởng trên cơ sở chính xác, kịp thời; lấy thông tin chính thống để dẹp thông tin trái chiều, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái trong lực lượng công an nhân dân...

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương tới tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an...; phối hợp hoàn thiện các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trước mắt, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” nhằm sớm khắc phục những bất cập đã xảy ra trong thực tế; kiên quyết kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vi trí trọng yếu, cơ bản cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.../.

 • Ảnh 1

  Sáng 9/12, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 2

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 3

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 4

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 5

  Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 6

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 7

  Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 8

  Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 9

  Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 10

  Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 11

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 12

  Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 13

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 14

  Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 15

  Hình ảnh đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 16

  Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 17

  Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 18

  Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 19

  Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 • Ảnh 20

  Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 21

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 22

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 23

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 24

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu quân đội dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Ảnh 25

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+) Tínhđếncuốinăm2021,tổngtàisảncủaFLClêntớigần34.000tỷđồng.Nợphảitrảcủatậpđoànnàyvượt24.000tỷđồng.Tuynhiên,nợvaycủaFLClạikhônglớnsovớiquymôvốnchủsởhữu.

  Giới thiệu về tác giả:

  NgườiđãtiêmđủliềucơbảnbằngvaccinemRNAcóthểtiêmliềunhắclạibằngvaccinedoAstraZenecasảnxuất,thờigiantiêmtốithiểulà3thángsautiêmmũicuốicùngcủaliềucơbản.

  Đề xuất cho bạn